Zespół szkół w Goździe

Skrócenie czasu trwania lekcji

Od dnia 13 czerwca aż do odwołania z powodu panujących upałów i w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki zajęcia lekcyjne będą trwać 30 minut i odbędą się według poniższego harmonogramu:

1. 8:00 – 8:30

2. 8:35 – 9:05

3. 9:15 – 9:45

4. 9:55 – 10:25

5. 10:35 – 11:05;

6. 11:20 – 11:50

7. 12:00 – 12:30

8. 12:40 – 13:10

Odpowiednio zostaną też zmienione godziny odwozu uczniów.

Świetlica szkolna pracuje bez zmian i jest czynna do godziny 16.

Dyżury nauczycieli

Zachęcamy uczniów do korzystania z pomocy nauczycieli w przypadku napotkania trudności z opanowaniem wiadomości i umięjętności.

W naszej szkole nauczyciele prowadzą dyżury, których harmonogram znajdziecie po kliknięciu na link: Harmonogram dyżurów nauczycieli

Informacja

Zgodnie z § 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd, w zakładce: sprawozdania finansowe, ZEAS.

Polityka Ochrony Danych.pdf