Zespół szkół w Goździe

pakiet 4.pdf

Organizacja pracy szkoły i przedszkola do 29 marca do 19 kwietnia

W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w przedszkolu i szkole podstawowej od 29 marca do dnia 11 kwietnia informuję, że:

- nauka w klasach I-VIII odbywać się będzie z wykorzystaniem technik nauczania na odległość (zgodnie z dotychczasowymi zasadami).

- w dniach 1-6 kwietnia nie ma lekcji i zajęć (ferie świąteczne);

- w przedszkolu, zajęcia będą się odbywały z wykorzystaniem technik wychowania na odległość (szczegóły przekażą wychowawczynie oddziałów).

Dla dzieci oddziałów przedszkolnych:

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- posiadających rodziców, którzy są zaangażowani w działania mające na celu walkę z epidemią (służba zdrowia, służby mundurowe)

szkoła zapewni opiekę w oddziale przedszkolnym. Konieczny jest wniosek rodzica, który proszę przekazać za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej lub osobiście.

W dalszym ciągu na terenie szkoły będą organizowane:

- zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia kształcenia specjalnego;

- nauczanie na odległość z budynku szkoły dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i rodzice wystąpili z takim wnioskiem;

- konsultacje z języka polskiego, angielskiego i matematyki dla uczniów klasy VIII.

Wszelkich informacji udzielają na ten temat wychowawcy i pedagog szkolny.

Nabór dzieci do Samorządowego Przedszkola w Goździe

Informujemy, że rozpoczyna się procedura rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola w Goździe.

Będzie ona prowadzona zgodnie z załączonym harmonogramem.

Wnioski o przyjęcie dziecka, wraz z ewentualnymi dokumentami, należy składać osobiście lub pocztą w sekretariacie Zespołu Szkół w Goździe, ul. Starowiejska 130, 26-634 Gózd.

Harmongram naboru do przedszkola.pdf
Wniosek o przyjecie dziecka do publicznego przedszkola.doc

Plany lekcji zdalnych dla klas I-VIII

Proszę kliknąć na poniższy link aby przejść do kalendarza z planem lekcji danej klasy.

Uwaga! Trzeba być zalogowanym w Google na koncie szkoły!

Następnie należy dodać kalendarz do swoich kalendarzy i wybrać konkretną lekcję. Po wybraniu lekcji, klikamy "Dołącz w Google Meet" aby wziąć udział w lekcji.

Klasa 1

Klasa 2a

Klasa 2b

Klasa 3a

Klasa 3b

Klasa 4a

Klasa 4b

Klasa 5a

Klasa 6a

Klasa 7a

Klasa 7b

Klasa 8a


list do rolników .pdf
konkurs dla GBS.png

Plan Lekcji


Tygodniowy rozkład zajęć 2020/21

Funkcjonowanie Zespołu Szkół w Goździe w okresie epidemii SARS-CoV-2

Zajęcia w Zespole Szkół w Goździe odbywają się w formie stacjonarnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Funkcjonowanie Zespołu Szkół w Goździe opisane jest w regulaminie, z którego postanowieniami prosimy się zapoznać i stosować.


Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.pdf

mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

Czytaj więcej...


Dyżury nauczycieli

Zachęcamy uczniów do korzystania z pomocy nauczycieli w przypadku napotkania trudności z opanowaniem wiadomości i umięjętności.

W naszej szkole nauczyciele prowadzą dyżury, których harmonogram znajdziecie po kliknięciu na link: Harmonogram dyżurów nauczycieli

Informacja

Zgodnie z § 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd, w zakładce: sprawozdania finansowe, ZEAS.