Zespół szkół w Goździe

Zajęcia on-line

W poniższym dokumencie znajduje się plan zajęć on-line dla klas IV - VIII.

zdalne nauczanie

Kształcenie na odległość od 25 marca do 10 kwietnia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne) nasza szkoła organizuje dla uczniów zajęcia w formie lekcji on-line oraz pracy własnej z wykorzystaniem stron i narzędzi dostępnych w Internecie i rekomendowanych przez MEN.

W klasach IV-VIII lekcje będą odbywały się zgodnie z nowym planem, dostępnym po zalogowaniu się do e-dziennika. Zostało w nim uwzględnione ograniczenie obciążenia uczniów zajęciami i pracą własną. Oprócz zajęć on-line uczniowie będą wykonywali zadania na platformie Google Classroom oraz innych stronach, wybranych przez nauczycieli.

W ten sposób będzie realizowana podstawa programowa. Uczniowie za udział w zajęciach on-line i wykonywanie zadań będą oceniani. Głównym kryterium oceny będzie systematyczność pracy.

W przedszkolu i klasach I-III nauczyciele poinformują rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Również z nimi będzie możliwy kontakt, w formie przyjętej przez nauczyciela i rodziców.

Nauczyciele są dostępni dla uczniów zgodnie z godzinami nowego planu. Lista kanałów wideo stworzonych przez nauczycieli znajduje się w poniższym dokumencie.

Wystarczy kliknąć na link, aby wziąć udział w wirtualnej lekcji. Zalecamy używanie kont szkolnych uczniów, co znacznie ułatwi organizację zajęć.

Zbieramy od wychowawców informacje o uczniach mających utrudnioną możliwość pracy zdalnej. Wkrótce będziemy się kontaktować z poszczególnymi rodzicami z propozycjami konkretnych rozwiązań. W razie występujących problemów proszę informować nas telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Linki do wideo konferencji

Działanie szkoły w okresie zawieszenia zajęć

W okresie zawieszenia zajęć, nauczyciele i uczniowie pracują zdalnie, za pośrednictwem sieci Internet.

W godzinach lekcyjnych nauczyciele są dostępni dla uczniów i rodziców. Sposób i zasady pracy zdalnej ustala każdy nauczyciel. Adresy e-mail nauczycieli znajdują się na stronie szkoły w zakładce Kontakt. Bardzo prosimy rodziców o współpracę i zaangażowanie.

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, pod adresem O czym należy wiedzieć - pytania i odpowiedzi znajdują się informacje dla rodziców na temat zawieszenia zajęć a w szczególności zasad udzielania opieki nad dziećmi do lat 8.

Prosimy śledzić pocztę elektroniczną oraz stronę szkoły, za pośrednictwem których będziemy udzielać bieżących informacji.


Nabór do przedszkola

Dyrektor Zespołu szkół w Goździe ogłasza nabór dzieci do Samorządowego Przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Goździe.

Poniżej znajdują się: harmonogram rekrutacji oraz wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Harmongram naboru do przedszkola.pdf
Wniosek o przyjecie dziecka do publicznego przedszkola.pdf

mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

Czytaj więcej...


Dyżury nauczycieli

Zachęcamy uczniów do korzystania z pomocy nauczycieli w przypadku napotkania trudności z opanowaniem wiadomości i umięjętności.

W naszej szkole nauczyciele prowadzą dyżury, których harmonogram znajdziecie po kliknięciu na link: Harmonogram dyżurów nauczycieli

Informacja

Zgodnie z § 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd, w zakładce: sprawozdania finansowe, ZEAS.