Zespół szkół w Goździe

Zmiana godziny rozpoczynania zajęć

Od poniedziałku 16 września 2019 r. zajęcia w naszej szkole odbywać się będą od godziny 8.15.

W związku z powyższym uległ zmianie tygodniowy rozkład zajęć.

Lekcje będą się rozpoczynać i kończyć wg następującego porządku.

1. 8.15 - 9.00

2. 9.05 - 9.50

3. 10.00 - 10.45

4. 10.55 - 11.40

5. 11.55 - 12.40

6. 12.55 - 13.40

7. 13.45 - 14.30

8. 14.35 - 15.20

Dyżury nauczycieli

Zachęcamy uczniów do korzystania z pomocy nauczycieli w przypadku napotkania trudności z opanowaniem wiadomości i umięjętności.

W naszej szkole nauczyciele prowadzą dyżury, których harmonogram znajdziecie po kliknięciu na link: Harmonogram dyżurów nauczycieli

Informacja

Zgodnie z § 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd, w zakładce: sprawozdania finansowe, ZEAS.