Zespół szkół w Goździe

Spotkania wychowawców z rodzicami

Serdecznie zapraszamy rodziców dnia 19 listopada 2019 r. na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami w godzinach 16-18.

Zebrania wychowawców z rodzicami odbędą się w następującym porządku:

16.00 - 3,4, - latki

16.15 - 5,6 - latki

16.30 - klasy 1,2,3

16.45 - klasy 4,5

17.00 - klasy 6,7,8


Razem odkryjmy świat programowania

Pragniemy poinformować, że nasza szkoła bierze udział w projekcie „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu radomskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest przez Fundację VCC w partnerstwie z Fundacją Profesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli klas 1-3 z publicznych szkół podstawowych z terenu gmin wiejskich i wiejsko-miejskich podregionu radomskiego w zakresie nauczania programowania do 15-01-2021.

W ramach projektu nauczyciele z naszej szkoły wezmą udział w szkoleniu z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej, a następnie przeprowadzą szkolenia w formie zajęć praktycznych (przy wsparciu trenera) dla uczniów w wymiarze 30 godzin (15 dwugodzinnych spotkań) w tym jedne zajęcia w formie wyjazdowej. Dodatkowo nauczyciele będą korzystać ze wsparcia online realizowanego za pośrednictwem platformy e-learningowej oraz zostaną doposażeni w sprzęt komputerowy a szkoły w materiały dydaktyczne.

Dyżury nauczycieli

Zachęcamy uczniów do korzystania z pomocy nauczycieli w przypadku napotkania trudności z opanowaniem wiadomości i umięjętności.

W naszej szkole nauczyciele prowadzą dyżury, których harmonogram znajdziecie po kliknięciu na link: Harmonogram dyżurów nauczycieli

Informacja

Zgodnie z § 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd, w zakładce: sprawozdania finansowe, ZEAS.